News & Events

สารจากประธาน MDICP ภูมิภาค รุ่นที่ 6

การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ SMEs ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme : MDICP)


โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับสมรรถนะความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศนั้น นับเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางปัญญาที่ดีเยี่ยมให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้พร้อมลงสนามแห่งการแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะเข้มข้น รุนแรง และรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการใกล้เข้ามาถึงการเปิดการค้าเสรีในภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งการเตรียมพร้อมและหมั่นปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีเทคโนโลยีนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานอยู่เสมอ จะช่วยลดแรงกดดัน และนำพาความสำเร็จมาสู่ธุรกิจของเราได้อย่างราบรื่นและมั่นคง


ผมในนามสมาชิกชาว MDICP ภูมิภาค รุ่นที่ 6 ทุกท่าน ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหารโครงการฯ คณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพให้แก่ธุรกิจของพวกเราทุกคน รวมทั้งมูลนิธิเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมา ผมเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ทุกอย่างที่ได้รับมาได้นำมาปรับใช้ตลอดไป เฉกเช่นเดียวกับมิตรภาพของเพื่อนร่วมรุ่นที่ยังคงผูกสัมพันธ์พัฒนากลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เหนียวแน่นต่อไป เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตแห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติตลอดไป

 

    << กลับ