News & Events

บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด (MDICP ภูมิภาค)


"บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยมี คุณประสาน เลิศคัมภีร์ศีล เป็นผู้ก่อตั้งและเป็น บิดาของ คุณเจริญ เลิศคัมภีร์ศีล กรรมการผู้จัดการบริษัทคนปัจจุบัน โดยจุดเริ่มต้นธุรกิจในครั้งนั้น คือ การจำหน่าย สินค้าประเภท ของเด็กเล่นประมาณ 3 ปีต่อมา จึงได้ขยายกิจการ โดยผันธุรกิจให้เป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายของเด็กเล่น อย่างเต็มตัว และในปี พ.ศ. 2524 ได้เปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจอีกครั้งมาเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ประเภทเป่า และฉีดขึ้นรูปเคมีใส่อาหาร"ก้าวย่างแรกเปลี่ยนจากระบบทำคนเดียวเป็นระบบแบ่งหน้าที่แผนกงาน "เดิมเป็นลักษณะครอบครัวทำกันเองบริหารกันเอง เป็นระบบคนเดียวทำทุกอย่าง ต่อมาได้มีการแบ่งหน้าที่ตามแผนกมีหัวหน้าควบคุมงานในแต่ละแผนก มีการบริหารจัดการพร้อมการตัดสินใจที่เป็นระบบสากลมากขึ้นเกิดความโปร่งใสลดความแครงใจของพนักงาน"ความไม่ชัดเจนในการบริหารส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง เสียโอกาสทางธุรกิจ "การบริหารงานเกิดจุดด้อยในด้านความชัดเจนของเนื้องาน ทำให้การปฏิบัติงานในแต่ละแผนกขาดความชัดเจนไปด้วย ก่อให้เกิดการทำงานทับซ้อน เกิดความขัดแย้งในการทำงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารต้องแก้ไขปัญหาโดยการเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการตัดสินใจทั้งหมด ถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทำให้เสียโอกาสที่จะดำเนินการในขั้นที่มีความสำคัญกว่า และส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวม"

 

    << กลับ