News & Events

รายชื่อวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลประจำปี 2554

"รางวัล เครือข่ายสัมพันธ์ดีเด่น"


บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด

ผลิตภัณฑ์ : ผลิตพลาสติก
ที่อยู่ : เลขที่ 21/3 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : +66 (0) 2418 8000, +66 (0) 2418 8048, +66 (0) 3481 3718
โทรสาร : +66 (0) 3481 3719

 

    << กลับ